Privacyverklaring

Inleiding

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om u te informeren op welke manier Hoogbegaafd in Bedrijf met persoonsgegevens omgaat hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring dient twee doelen. Allereerst wordt verduidelijkt welke gegevens Hoogbegaafd in Bedrijf, als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt in gevallen van een zakelijke relatie. Ook verduidelijkt deze privacyverklaring de reden, de duur en de rechten met betrekking tot die verwerking. Ten tweede leggen we in deze privacyverklaring uit welke rol Hoogbegaafd in Bedrijf inneemt wanneer zij in opdracht van een klant verwerkersdiensten aanbiedt.

Hoogbegaafd in Bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is:

Hoogbegaafd in Bedrijf B.V.
Oude Zoomweg 16
6705 BR  Wageningen
085-0806335
[email protected]

Privacy Manager

Hoogbegaafd in Bedrijf B.V. heeft een Privacy Manager aangesteld. Dit is geen “functionaris voor gegevensbescherming” zoals bedoeld in artikel 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wel is dit iemand die erop toeziet dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacy Manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen.

De contactgegevens van onze Privacy Manager zijn:

Rianne van de Ven
085-0806335
[email protected]

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens die bijdragen aan het direct of indirect identificeren van een persoon. Afhankelijk van uw relatie met Hoogbegaafd in Bedrijf BV en het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, vallen onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens onder de reikwijdte van de AVG:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en (zakelijke) telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Functiegegevens
 • Gegevens over opleidingen en cursussen
 • Burgerservicenummer
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot activiteiten op onze website

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Hoogbegaafd in Bedrijf BV verwerkt persoonsgegevens voor één of meerdere van haar volgende doeleinden:

 • Het verwerken en uitvoeren van opdrachten;
 • Het organiseren van (klant)evenementen;
 • Het voeren van een (financiële) administratie;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het uitvoeren van relatiebeheer;
 • Het rapporteren en analyseren ter verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • De monitoring van websitebezoek;
 • Het innen van gelden c.q. het nemen van incassomaatregelen;
 • Het voeren van geschillen;
 • De nakoming van wettelijke verplichtingen.

De verwerkingsgronden zijn overeenkomstig artikel 6 AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang)

Basis voor de verwerking

Hoogbegaafd in Bedrijf BV verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met haar opdrachtgever. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in geval van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen, zoals de verbetering van diensten, bescherming van financiële belangen en beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Over het algemeen bewaart Hoogbegaafd in Bedrijf BV gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. Hoogbegaafd in Bedrijf BV zal dan alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om haar wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zal Hoogbegaafd in Bedrijf BV de gegevens verwijderen of anonimiseren.

Informatieplicht

Hoogbegaafd in Bedrijf informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Hoogbegaafd in Bedrijf geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Hoogbegaafd in Bedrijf met persoonsgegevens om zal gaan.

De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als bekend is dat Hoogbegaafd in Bedrijf persoonsgegevens verzamelt en verwerkt alsook bekend is voor welk doel dat gebeurt. Wanneer persoonsgegevens via een andere wijze worden verkregen, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze persoonsgegevens voor de eerste keer worden verwerkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Hoogbegaafd in Bedrijf deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/ of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 • Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, onderzoekbureaus of andere derden die worden ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker heeft Hoogbegaafd in Bedrijf met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en rechten zijn geregeld. De geheimhoudingsplicht en de naleving van de AVG blijven ook na afronding van de werkzaamheden bestaan.

Hoogbegaafd in Bedrijf zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van de gegevens buiten de EER

De Europese Economische Ruimte (EER), bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Microsoft. Hierover zijn afspraken gemaakt middels EU Standard Contractual Clauses (SCC), ook wel EU Model Clauses genoemd. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Dit om de waarborgen te bieden die hoofdstuk 5 van de AVG vereist voor het doorgeven van gegevens vanuit de EER naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Daarnaast kunnen persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies

Hoogbegaafd in Bedrijf maakt op haar website gebruik van cookies om de onlinedienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Via deze cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van het apparaat verwerkt.

U kunt de actuele versie van ons cookiebeleid raadplegen door te klikken op de link naar ons cookiebeleid. Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer de regels rondom cookies wijzigen.

Privacyrechten onder de AVG

Onder de AVG vallen de onderstaande privacyrechten:

Het recht op inzage 

Het recht om Hoogbegaafd in Bedrijf te verzoeken tot inzage van eigen persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie en aanvulling 

Indien na inzage onjuistheden blijken, kan verzocht worden de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Het recht op vergetelheid

Personen hebben het recht om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Het recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid)

Dit houdt het recht in om eigen persoonsgegevens te ontvangen die Hoogbegaafd in Bedrijf verwerkt. Deze gegevens zijn vervolgens zelf op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik of overdracht aan een andere organisatie. Het doel van dit recht is de positie te versterken en meer controle over de eigen gegevens te geven.

Het recht op beperking van de verwerking

Personen hebben het recht om Hoogbegaafd in Bedrijf te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken. Dit omvat ook het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. 

Het recht om bezwaar te maken

Personen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aan Hoogbegaafd in Bedrijf kenbaar worden gemaakt. Indien we er niet samen uitkomen, bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitvoeren van een verzoek over de privacyverklaring

Een vraag over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar:

Hoogbegaafd in Bedrijf B.V.
Oude Zoomweg 16, 6705 BR Wageningen
[email protected]

Hoogbegaafd in Bedrijf is in de meeste gevallen verplicht het verzoek binnen 1 maand uit te voeren en dit ook binnen 1 maand te laten weten dat aan het verzoek is tegemoetgekomen. Tenzij Hoogbegaafd in Bedrijf volgens de AVG niet verplicht is om aan het verzoek te voldoen. Dit laat Hoogbegaafd in Bedrijf dan ook binnen 1 maand weten.

In uitzonderlijke gevallen mag Hoogbegaafd in Bedrijf binnen 3 maanden reageren op het verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is of als sprake is van een groot aantal verzoeken. Echter ook dan laten wij binnen 1 maand weten dat meer tijd nodig is om het verzoek uit te voeren.

Het beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen overeenkomstig artikel 32 AVG beschermende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hoogbegaafd in Bedrijf.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring publiceert Hoogbegaafd in Bedrijf altijd op haar website. Wij raden betrokkenen dan ook aan om de privacyverklaring op de website geregeld te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2023